Política de protecció de dades

L’Associació Bastoners de Terrassa, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).
 
L’Associació Bastoners de Terrassa tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament general de protecció de dades.
 
Tant l’Associació Bastoners de Terrassa com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
 
Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament general de protecció de dades, l’Associació Bastoners de Terrassa elabora el Registre de socis de tractament i adopta les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones afectades.
 
L’Associació Bastoners de Terrassa aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilita l’exercici de drets per mitjà de formularis.
 
En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres organitzacions i administracions públiques per donar compliment d’obligacions legals.
 
L’Associació Bastoners de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
 
Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Associació Bastoners de Terrassa mitjançant el correu bastonersdeterrassa@gmail.com es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.
 
1. Responsable del tractament
Identitat: Associació Bastoners de Terrassa
CIF: G60889623
Direcció postal: Passeig vint-i-dos de juliol, 86 1r 1a, 08224 Terrassa
Telèfon: 696 638 798
Correu electrònic: bastonersdeterrassa@gmail.com
 
2. Legislació aplicable
La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la web de l’Associació Bastoners de Terrassa, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 
3. Base jurídica del tractament
La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per a l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades amb caràcter general són les següents:
 
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que¡al la persona interessada és part.
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Article 6.1.d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 
4. Finalitat del tractament de les dades
L’Associació Bastoners de Terrassa utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l’Associació Bastoners de Terrassa. Les dades tractades seran conservades durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.
 
Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’associació.
 
Transparència: Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.
 
Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels socis amb l’Associació a l’efecte de contactar amb l’Associació i que puguin ser atesos.
 
Certificats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.
 
5. Procedència de les dades personals
Les dades personals objecte de tractament per l’Associació Bastoners de Terrassa procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants legals.
 
6. Període de conservació
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals van ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’associació, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.
 
7. Destinataris de les dades
Les dades de caràcter personal recollides per l’Associació Bastoners de Terrassa no seran facilitades a tercers aliens a aquesta associació, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, a altres organitzacions i administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
 
8. Categories de dades objecte de tractament
Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: nom, cognoms, DNI, data de naixement, edat, número de telèfon de contacte, correu electrònic i altres dades que pugui aportar la persona usuària, depenent del tràmit necessari.
 
9. Drets i obligacions de les persones afectades
Les persones titulars de les dades tractades per l’Associació Bastoners de Terrassa tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Associació Bastoners de Terrassa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
La persona usuària podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol·licitud escrita al correu bastonersdeterrassa@gmail.com.
La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona usuària, adreça a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport o document que acrediti la seva identitat i contingut concret del dret exercitat.
 
Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.